Language Assistance Services

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish: Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Chinese:   我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

French Creole (Haitian Creole): Nou pral pran mezi rezonab pou bay sèvis asistans lang gratis pou moun ki pale lang nou pagen ide deyo ak ki pa pale angle byen ase pou pale ak nou sou swen dantè nou ap bay.

Gujarati:   અમેએવા લોકોનેિ◌વના ◌ૂƣયેભાષા સહાય સેવા ◌ૂર પાડવા ઉચત પગલાંલઇ◌ુ◌ંઓ એ ભાષાઓ બોલેછે અમન(ેતબીબી ) પ્રેકટસમાંસાભળવા ં મળ શક અનેઓ અમે દંત ◌ુરક્ષા પ્રદાન કરએ છએ તેના િ◌વષેવાત કરવા ◌ૂર◌ુ◌ંયોગ્ય ગ્લીશ બોલી શકતા નથી.

French: Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d’assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d’entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l’anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Korean:   저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Italian: Adotteremo le misure ragionevoli per fornire servizi di assistenza linguistica gratuiti a coloro che parlano lingue che sentiamo spesso sul posto di lavoro e che non parlano inglese abbastanza bene da poter discutere della cura dentale che stiamo fornendo.

Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

German: Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Tagalog: Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Hindi:   हम उन िåयक्तय को, जो क ऐसी भाषाएंबोलतेह जो हम अपनेअßयास म संभावत Ǿप म सु नना चाहतेह और जो हमारेɮवारा प्रदान क जानेवाल डटल देखभाल केबारेम हमारेसाथ उचत ढंग सेअंग्रेज़ी नह◌ंबोलत,े मु āत सेवाएंप्रदान करनेके लयेउचत कदम उठायगे। مادقѧѧا ئاھٹѧѧѧѧѧѧایں ےگ۔مہ نѧѧا نوگѧѧѧѧѧول وک وج رامہی پیہѧѧѧѧدرکش نѧѧѧѧѧѧابز ےتلѧѧѧѧѧѧوب هیں لینѧک رگنѧѧѧѧѧایز ی ہѧنیں ےتنѧѧѧѧѧѧاج روا مہ ےس ڈیلٹѧѧѧѧѧѧن کیر ےک :

Urdu لیے تѧѧѧѧاب ےتѧѧѧѧرک هیں تفѧѧѧѧѧѧѧѧم نѧѧѧѧѧѧابز نѧѧادی کی دادما ےک لیے لѧѧѧѧѧѧوقعم من أخرى لغѧѧѧات تحѧѧѧѧѧѧѧѧدثونی نیالѧѧذ لألشѧѧѧѧѧѧخاص تكلفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧدون ةیاللغѧѧѧѧѧѧو المسѧѧѧѧاعدة خدمات ریتѧѧѧѧوف أجل من معقولѧѧѧѧѧة خطوات باتخѧѧѧѧѧѧѧاذ نقѧѧѧѧѧوم سѧѧوف 

Arabic ةیبرعѧѧѧѧا تعلѧѧѧѧѧѧѧقی مایف نѧѧایإل التحѧѧѧѧѧѧدث من مكنھѧѧѧѧمی دیج بشѧѧѧѧѧѧѧѧكل ةیزیاإلنجѧѧѧѧل تحѧѧѧѧدث تقنѧѧѧѧѧѧѧѧونی ال نیوالѧѧذ ممارسѧѧѧѧѧѧѧتنا خѧالل ھایإل نسѧѧѧѧѧѧѧѧتمع أن المѧѧرجح األسѧѧѧѧѧѧنان .نقѧѧѧѧѧدمھا الѧѧѧѧѧѧتي

Teluga:   మేం aందించే దంత సంరక్షణ గురించి మాతో iంగిలో్ష్ల మాటాల్డలేనివారికి uచితంగా భాషా సహాయ సేవలి్న aందించడం కొరకు మేం aని్న చరయు్ల తీసుకుంటాం.

Dutch: We zullen redelijke stappen ondernemen om kosteloze taaldiensten te verstrekken aan personen die talen spreken die we doorgaans in onze praktijk horen en die niet goed genoeg Engels spreken om te kunnen praten over de tandheelkundige zorg die we leveren.